TBT Nguyễn Phú Trọng thăm gian hàng triển lãm thành tựu KT - XH của Bộ Y tế.