PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá về tính khả thi của quy trình khám bệnh rút ngắn.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá về tính khả thi của quy trình khám bệnh rút ngắn.