Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc.