Khánh thành Trung tâm U Bướu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)