Đó KHÔNG phải là sự KẾT THÚC...

Đây là video clip chính thức của Chiến dịch Truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV tại Việt Nam. Chiến dịch kéo dài từ tháng 8/2015 đến cuối tháng 10/2015.