Đánh giá hiệu quả của đề án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế.