Bộ Y tế khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

BỘ Y TẾ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH.