Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Mers tại Hà Nội