Bộ trưởng Bộ Y tế - Dân hỏi Bộ trưởng trả lời ngày 21-6-2015

s