7 tỉnh KV phía Bắc tiếp tục phát triển BV vệ tinh.