Hệ thống khám chữa bệnh theo ngành

Hà Nội – Bệnh viện Quân Y 108
Hà Nội – Bệnh Viện 103
Tp. Hồ Chí Minh – Bệnh viện Quân Y 175
Hà Nội – Bệnh Viện 198
Hà Nội – Bệnh Viện Bưu Điện
Hà Nội – Bệnh Viện Nông Nghiệp
Hà Nội – Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền – Bộ Công An
Hà Nội – Bệnh viện Giao Thông Vận Tải
Hà Nội – Bệnh viện Xây dựng